Beheerder

Beheerder

Beheerder van deze site

Saturday, 01 January 1994 00:00

Cahier 13

Inhoudsopgave

H. Jagersma,

Opbouw en functie van Leviticus 1:1-9, 7-13.

K.A.D. Smelik,

Een ezel stoot zich in ’t gemeen …: Een verkenning van Numeri 22-24, 14-30.

Richtsje Abma,

Pioniers in het land: De dochters van Selofchad in Numeri 27:1-11, 31-47.

René G.J. Venema,

Israël en de talrijke volken: Deuteronomium 7, 48-55.

K.A.D. Smelik & H.-J van Soest,

Overlijdensteksten in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (3), 56-71.

K.A. Deurloo,

JHWH’s koninklijke terugkeer naar Sion en de functie van zijn knecht tegenover de Gola, in DeuteroJesaja, 72-80.

Klara Butting,

The Book of Esther: A Reinterpretation of the Story of Josef: Innerbiblical critique as a guide for feminist hermeneutics, 81-87.

Rochus Zuurmond,

Vlees en bloed van de mensenzoon: Opmerkingen bij Johannes 6:53, 88-96.

Ben Hemelsoet,

Een vader had twee zonen: De verhalen van het zaad van Abraham, op het Loofhuttenfeest (Joh. 8:30-37), 97-112.

Dirk Monshouwer,

“Staat op, laten wij vanhier gaan!” (Joh, 14:31): Een kleine oefening in de eenheid van het vierde evangelie, 113-126.

 

Friday, 01 January 1993 00:00

Cahier 12

Inhoudsopgave

Saskia Ketelaar,

De ‘onvruchtbare’ moeders in de Hebreeuwse Bijbel, 7-19.

Monique Leygraaf,

Vreemdeling in Sodom: (Genesis 19:1-11), 20-30.

K.A.D. Smelik,

Lot tussen Noach en Abraham: Hergebruik van een verhaalmotief in Genesis, 31-37.

C. den Hertog,

De naam van de god van de profeten: Exodus 3:13-15, 38-61.

K.A.D. Smelik & H.-J van Soest,

Openingsformules in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (2), 62-86.

Bert de Wit,

Voorwerpen in de tempel: Een begeleidend motief in het boek Koningen, 87-105.

K.A. Deurloo,

Chulda’s profetie: Een collage van woorden uit het boek Jeremia (2 Koningen 22:15-20), 106-115.

J.W. Mazurel,

Het woord עץ  in Ezechiël 37:16-20, 116-121.

Rochus Zuurmond,

De ‘overspelige’ vrouw, 122-130.

 

Wednesday, 01 January 1992 00:00

Cahier 11

Inhoudsopgave

K.A. Deurloo

Berseba: Genesis 21:22-34, 7-13.

A. Dicou,

Wanneer zegent Isaak Jakob? Interpretatie en vertaling van Genesis 27:23, 14-22.

J.C. Siebert-Hommes,

Hebreeuwse vrouwen brengen ‘leven’ voort: Exodus 1:19, 23-34.

Anne Marijke Spijkerboer

Geheimzinnigheid en geheimenis in 1 Samuël 9-10, 35-41.

J.W. Wesselius

Openbare en verborgen motieven voor handelingen in de verhalen rondom koning David, 42-64.

Anne Helmers-van Tricht

Profeet tussen boer en koning: Jeremia 14:1-15:4, 65-77.

K.A.D. Smelik

Text, Kanon und Tradition: Einige methodische  Überlegungen, 78-83.

Ben Hemelsoet,

De Zoon des Mensen: De Heer van de sabbat, de knecht des Heren, volgens Mattheüs, 84-100.

D. Monshouwer,

‘Naar Efraïm genaamde stad’: Johannes 11:54, 101-112.

Rochus Zuurmond,

Schepping bij Paulus, 113-141

M. Kessler,

Boekbespreking [Uwe F.W. Bauer, כל הדברים האלה All diese Worte: Impulse zur Schriftauslegung. Expliziert an der Schilfmeererzählung in Exodus 13,17-14,31 (EH, 442), Frankfurt am Main u.a. 1991], 142-147.

Sunday, 01 January 1989 00:00

Cahier 10

Inhoudsopgave

K. A. Deurloo,

Hagar en Ismaël (Genesis 16 en 21), 9-15.

J.C. Siebert-Hommes,

Mozes – “vreemdeling” in Midjan, 16-20.

Bernd Jørg Diebner,

De besnijdenis van Mozes in het boek Exodus: Een geval dat om verklaring vraagt, 21-36.

Jan Heller,

Sjema‘ als fundament van “monotheïsme”? 37-44.

K.A.D. Smelik,

De weduwe uit Sarefat: De literaire functie van 1 Koningen 17:8-24, 45-56.

Stephan de Jong,

Het verhaal van Hizkia en Sanherib: 2 Koningen 18,17-19,37 / Jesaja 36-37 als narratieve reflectie op de Ballingschap, 57-71.

Yehoshua Gitay

Oratorical Rethoric: The Question of Prophetic Language with Special Attention to Isaiah, 72-83.

A. Dicou,

De structuur van de verzameling profetieën over de volken in Jeremia 46-51, 84-87. 

Ben Hemelsoet,

De Zoon des Mensen, die niet heeft dat Hij zijn hoofd neerlegge, die macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, volgens Mattheüs, 88-102.

F.H. Breukelman

De werkwijze van een evangelist: (Exegese van Mattheüs 26:1-2), 103-119.

Rochus Zuurmond,

Glossolalie op Pinksteren? Notities bij Handelingen 2:4, 120-128.

Gerda Elata-Alster & R. Salmon

Midrashic Interpretation and the Discourse of Paradox: The “Two Creation Stories”: Genesis 1-2:4a and 24b-3:24, 129-143.

 

Friday, 01 January 1988 00:00

Cahier 9

Inhoudsopgave

K.A.D. Smelik,

Vertellingen in de Hebreeuwse Bijbel: De benadering van het bijbelse verhaal door Palache, Beek en diens leerlingen, 8-21.

Frans H. Polak,

Het bijbels verhaal als palimpsest: Over de rol van de diachronie in de structurele analyse, 22-34

K.A. Deurloo

Abraham, profeet (Gen.15 en 20), 35-46.

Jopie Siebert-Hommes,

Twelve women in Exodus 1 and 2: The role of the daughters and sons in the stories concerning Moses, 47-58.

H.-J. van Soest,

“Jullie broeders trekken ten strijde en jullie willen hier blijven?” Landtoewijzing voor het aangezicht van JHWH in Numeri 32, 59-76.

J. van Dorp,

De tempelrestauratie van Joas (2 Koningen 12): Het gebruik van een motief in het boek Koningen, 77-89.

A. Dicou,

Geen wijsheid meer in Edom: Jeremia 49,7 en Obadja 7-8, 90-96.

Ben Hemelsoet

De verzoeking van Jesus in de woestijn, 97-116.

Leo van den Bogaard

Vertalen van metaforen en vergelijkingen, met name in Hooglied, 117-135.

 

Thursday, 01 January 1987 00:00

Cahier 8

Inhoudsopgave

K.A.D. Smelik,

De Hebreeuwse Bijbel als historische bron, 9-22.

M.J. Mulder,

De Hebreeuwse Bijbel als historische bron: Tegenreferaat, 23-27.

H. Leene,

Deuterojesaja en de val van Babel, 28-37.

W.A.M. Beuken,

Deuterojesaja en de val van Babel: Vervolgreferaat, 40-44.

B.P.M. Hemelsoet,

De Bijbel en zijn geschiedenis, 45-52.

K.A. Deurloo,

Leven voor mens en dier: De narratieve betekenis van Genesis 1:29-30, 53-63.

J. van Dorp,

Wat is die steenhoop daar? Het graf van de man Gods in 2 Koningen 23, 64-79.

J.G. Amesz

… plotseling is Babel gevallen: Een onderzoek naar de rol van JHWH en Mardoek in teksten over de val van Babel (Jer. 50/51 en Cyrus-cylinder), 80-86.

 T. Baarda,

De namen van de kinderen van Levi: De duiding van de namen Gersjôn, Qehath, Merari en Jochebed in het Testament van Levi 11, 87-107.

Rochus Zuurmond

De misdaad van Ruben volgens Jubileeën 33:1-9, 108-116.

D. Monshouwer,

Het vierde evangelie en de joodse eredienst opnieuw bezien, 117-135.

Leo  van den Bogaard

De functioneel-equivalente vertaaltheorie slecht verdedigd of niet te verdedigen? 136-150.

 

Wednesday, 01 January 1986 00:00

Cahier 7

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman en B.P.M. Hemelsoet,

Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”: Over het grondbeginsel van bijbelvertalen, 9-22.

K.A. Deurloo en Aleida G. van Daalen

De vertaling van Genesis 4:1-16: Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel, 23-35.

K.A. Deurloo

Na de moord (Gen. 4:25,26), 36-42.

K.A.D. Smelik

De dynastieën van Omri en Jehu: De compositie van het boek Koningen (1), 43-69.

Jaap van Dorp

Wie zal Achab verleiden? Over thema en geschiedenis van 1 Koningen 22:1-38, 70-82. 

A.J.O. van der Wal

Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2, 83-90. 

Hanna Blok

Geografie bij Amos, 91-110. 

Leo van den Bogaard

Amos in de Groot Nieuws Bijbel: Functioneel-equivalent vertaald? 111-143. 

P.W. van der Horst,

Schriftgebruik bij drie vroeg joods-hellenistische historici: Demetrius, Artapanus, Eupolemus, 144-161.

Rochus Zuurmond,

De rechtvaardige zal door het geloof leven: Habakuk 2:4 bij Joden en Christenen vóór het jaar 135, 162-173. 

B.P.M. Hemelsoet

De berg van de Bergrede: Een hoogtepunt in de theologie van Mattheüs, 174-187. 

Tuesday, 01 January 1985 00:00

Cahier 6

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman en B.P.M. Hemelsoet,

Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”: Over het grondbeginsel van bijbelvertalen, 9-22.

K.A. Deurloo en Aleida G. van Daalen

De vertaling van Genesis 4:1-16: Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel, 23-35.

K.A. Deurloo

Na de moord (Gen. 4:25,26), 36-42.

K.A.D. Smelik

De dynastieën van Omri en Jehu: De compositie van het boek Koningen (1), 43-69.

Jaap van Dorp

Wie zal Achab verleiden? Over thema en geschiedenis van 1 Koningen 22:1-38, 70-82. 

A.J.O. van der Wal

Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2, 83-90. 

Hanna Blok

Geografie bij Amos, 91-110. 

Leo van den Bogaard

Amos in de Groot Nieuws Bijbel: Functioneel-equivalent vertaald? 111-143. 

P.W. van der Horst,

Schriftgebruik bij drie vroeg joods-hellenistische historici: Demetrius, Artapanus, Eupolemus, 144-161.

Rochus Zuurmond,

De rechtvaardige zal door het geloof leven: Habakuk 2:4 bij Joden en Christenen vóór het jaar 135, 162-173. 

B.P.M. Hemelsoet

De berg van de Bergrede: Een hoogtepunt in de theologie van Mattheüs, 174-187. 

Sunday, 01 January 1984 00:00

Cahier 5

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman,

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (slot): De weergave van de stam yasha‘, 9-26.

Rochus Zuurmond

Sodom: De geschiedenis van een vooroordeel, 27-40. 

K.A. Deurloo

Omdat ge gehoord hebt naar mijn stem (Gen. 22), 41-60.

K.A.D. Smelik

“Een vuur gaat uit naar Chesbon”: Een onderzoek naar Numeri 20:14-21; 21:10-35 en parallelplaatsen, 61-109.

Jaap van Dorp,

Het ezelinneverhaal in Numeri 22-24, 110-117.

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”: 5. Samenhangen binnen de verhalen I Kon. 17 – II Kon. 13, 118-134. 

Stephan de Jong,

Hizkia en Zedekia: Over de verhouding van 2 Kon. 18:17-19:37 / Jes. 36-37 tot Jer. 37:1-10, 135-146.

P.C. Beentjes,

De stammen van Israël herstellen: Het portret van Elia bij Jesus Sirach, 147-155.

Dirk Monshouwer

Uitverkoren ballingen – 1 Petrus 1:1v., 156-164. 

Menachem Bolle,

Torah, Neviim, Ketuvim ‘im Perus: “Da‘at Miqra” (Hebreeuwse bijbel met commentaar “Da’at Miqra”) onder redactie van A. Mirsky, e.a. Jeruzalem, Mosad Ha-Rav-Kook, 1970vv., 165-170.

F.J. Hoogewoud

Publicaties van prof. dr. M.A. Beek 1974-1984, 171-178.

Saturday, 01 January 1983 00:00

Cahier 4

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman,

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (vervolg): De weergave van de stam yasha‘, 8-25.  

K.A.D. Smelik,

De intocht van de ark in Jeruzalem, 26-36. 

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch als het grote dat Elia gedaan heeft: 4. Elisa en de Sunamitische en de zalving van Jehu. Samenhangen binnen de Elia-Elisa verhalen, 37-48.

H. Leene,

חור en העומשׁ in Jesaja 37,7: Een kwestie van verhaalhorizon, 49-62. 

Dirk Monshouwer,

Jesaja als evangelisch beginsel, 63-73. 

B.P.M. Hemelsoet,

Moest de Christus dit niet lijden, 74-82. 

Rochus Zuurmond,

De ethiek van de Bergrede, 83-96. 

Albert van der Heide,

“Een van zijn ribben”: Vorm en functie van de middeleeuwse joodse Bijbelexegese, 97-131. 

Page 3 of 4

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2023. All Rights Reserved.

Search