Beheerder

Beheerder

Beheerder van deze site

Wednesday, 05 February 2020 20:45

Exodus

Inhoudsopgave

Nico Riemersma,

De literaire structuur van het boek Exodus: Een nieuw voorstel, 1-19.

Joep Dubbink,

Mozes als ‘mediator’: Een aspect van een groots bijbels personage, 21-32.

Adri van der Wal,

Bijbelvertalen met behulp van de computer: Exodus 3:1-15 als testcase, 33-43.

Eric Luijten en Willien van Wieringen,

De godsnaam in Exodus 3:13-15: Over de betekenis en de vertaling van אֶהְֶיֶה, 45-54.

Edgar Kellenberger,

De verharding van het hart van de farao: Een blik vanuit vogel- of kikvorsperspectief, 55-62.

Eep Talstra,

Exodus 16: Vragen naar literaire reconstructie, compositie en theologie, 63-74.

Bob Becking,

Een moeilijke motivering: Exegetische en theologische opmerkingen bij Exodus 20:5b-6, 75-83.

Piet van Midden,

Een עֶֶבֶד is nog geen slaaf: Enkele gedachten over Exodus 21:1-11 en het recht geen slaaf te zijn, 85-94.

Leon Mock,

De Haggada voor Pesachavond en enkele van haar theologische statements, 95-102.

Klaas Spronk,

Beelden van Mozes, 103-112.

Lieve Teugels,

De rabbijnse uitleg van het boek Exodus in de Mechilta: Parabels als exegese, 113-121.

Cees Houtman,

Een erudiete Zwollenaar verdiept zich in Exodus 1-15: Jan ter Pelkwijk (1769-1834), 123-133.

 

Monday, 01 January 2018 00:00

De twaalf kleine profeten

Inhoudsopgave

Archibald L.H.M. van Wieringen,

Het Twaalfprofetenboek: Aspecten van een lezersgeoriënteerde eenheid: oproep tot omkeer en uitdaging tot wijsheid in het Dodekapropheton, 7-15. 

Gert Kwakkel,

Als een schaap in het wijde veld: Een raadselachtig beeld in Hosea 4:16, 17-27.

Rudy Van Moere,

Een indrukwekkende confrontatie in Betel: Een talige, correlatieve en intratekstuele leesoefening van Amos 7:10-17, 29-46

Noortje Blokhuis,

‘Zoek het goede, niet het kwade’: Universele thema’s in het boek Amos, 47-56.

Nico Riemersma,

Op zoek naar de kern van het boek Jona, 57-66.

Willien van Wieringen,

Nahum – De naakte vrouw, 67-75.

Adri van der Wal,

Het boek Habakuk – Theologiseren vanuit vragen, 77-86.

Joep Dubbink,

De profeet en het dode paard: Zacharia 1:1-6 en de crisis in de profetische traditie, 87-98.

Eep Talstra,

Gods passie: De visioenen van Zacharia, 99-113.

Aarnoud Jobsen,

Maleachi – Slotakkoord van het Twaalfprofetenboek, 115-124.

Bärry Hartog,

De kleine profeten in de Tweede Tempelperiode: Eenheid en verscheidenheid, 125-133.

Marcel Poorthuis,

Profetische passie, 135-140.

Sunday, 01 January 2017 00:00

Wijsheid

Inhoudsopgave

Axel Rooze,

Het feestboek Job, van Rosj Hasjana naar Jom Kippoer – (tijds)orde in het boek Job, begrepen vanuit Job 3:1,7-19.

Evert Tuinstra,

Tōrā in Spreuken, 21-30. 

Lieve M. Teugels

Wijsheid als tora in de rabbijnse interpretatie: Spreuken 8 in de midrasj, 31-39.

Jeanette M. Hartwell,

Mannen, vrouwen en rijkdom. Herinterpretatie van Spreuken 11:16 en 11:22 in het licht van genderverhoudingen, 41-50. 

Sietske Blok,

Een contextuele lezing van Hooglied, 51-59. 

Hans Jonker,

Wijsheid in de Psalmen van Salomo en de Oden van Salomo, 61-72.

Margaretha Folmer

De Achikar-traditie, 73-83. 

Irene Zwiep,

Wijsheid is wijsheid is wijsheid: Chochma, sophia en scientia in het premoderne Joodse episteme, 85-94.

Gé Speelman,

Wijsheid in de Koran: Een bespreking van Soera Luqman, 95-105. 

Eleanora Hof,

Wijsheid is niet slechts in één huis te vinden: Dialoog tussen spreekwoorden uit Afrika en Bijbelse wijsheidsliteratuur, 107-117. 

 

Thursday, 01 January 2015 00:00

Bijbelse Theologie

Inhoudsopgave

Paul Sanders & Klaas Spronk,

Recente publicaties op het gebied van de Theologie van het Oude Testament, 9-18.

Klaas A.D. Smelik,

Van wie is de Bijbel? 19-28.

Ed Noort,

Open vragen – De queeste van Gerhard von Rad, 29-36.

Gerard van der Zanden,

De Bijbelse Theologie van Frans Breukelman in Amsterdamse context, 37-52.

Rinse Reeling Brouwer,

Een Amsterdamse leerstoel Bijbelse Theologie (1991-2001), 53-64.

Klaas Spronk,

Hoe ‘Amsterdams’ is Brevard Childs? De canonieke benadering van de bijbelse theologie, 65-72.

Eep Talstra,

Van Priesters, prekers en partizanen: Walter Brueggemann en de theologie van het Oude Testament, 7388.

Marina Slootmans,

Elisabeth Schlüssler Fiorenza’s andere kijk: Het koninkrijk van God bezien via Openbaring 5:9-10 en Exodus 19:6, 89-98.

Bob Becking,

Contact met de context als noodzaak voor bijbelse theologie: Een gesprek met Eep Talstra, 99-107.

Adri van der Wal,

Uit het leven gegrepen: In gesprek met de Theologie van het Oude Testament van H. Koorevaar en M.-J Paul (red.), 109-122.

Joep Dubbink,

Dogmatisch, christelijk of gelovig bijbellezen? De Bijbel in de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi, 123-132.

Peter-Ben Smit,

De geest uit de fles? Wisselwerking tussen liturgie en exegese in de vertaling van καὶ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν / ‘et cum spiritu tuo’, 133-138.

Christiane Karrer-Grube,

Daden gaan woorden te boven – De ‘hermeneutiek van de navolging’ als kern van de bijbelse theologie in de doperse traditie, 139-153. 

 

Wednesday, 01 January 2014 00:00

Lucas & Handelingen

Inhoudsopgave

Adelbert Denaux,

Lucas & Acta: Een overzicht van het onderzoek (1999-2012), 9-23.  

Huub Welzen

Van ooggetuigen naar bedienaren van het woord (Lucas 1:2): Naar een lucaanse hermeneutiek van het woord: 25-34.

Magda Misset-van de Weg,

Maria en Elisabet in beeld (Lucas 1:39-56), 35-44.

Riemer Roukema,

Jezus’ doop in het lijden: Een messiaanse lezing van Psalm 69 in Lucas 12:50, 45-54.

Albert Hogeterp,

Lucas en de taal van de Septuagint, toegespitst op Καὶ ἐγένετο, 55-65. 

Bart J. Koet,

Trouw aan Wet en Profeten: Lucas en het jodendom, 67-76. 

Nico Riemersma,

Elia, Jezus en Johannes in lucaans perspectief, 77-87. 

Arie W. Zwiep,

Tussen tekst en marge: Op- en aanmerkingen bij het marginale annotatie-apparaat van NA28 aan de hand van Handelingen 2:1-4, 89-99.

Jean Bastiaens,

Het eerste en het tweede Pinksteren bij Lucas, 101-111. 

Joke Brinkhof,

Dubbelvertelling in Lucas-Handelingen: Stefanus, Filippus, Simon Petrus in Handelingen 6-8 als voorbeeld van complementariteit in Lucas-Handelingen, 113-123.

Barend F. Drewes,

Handelingen 16 en de Bacchanten van Euripides, 125-134.

Sijbolt Noorda,

Jezus en Anastasia: Uitdagingen voor vertalers van Handelingen 17, 135-145.

Martinus C. de Boer,

Het beeld van Paulus in Handelingen, 147-157. 

Tuesday, 01 January 2013 00:00

Deuterocanonieke boeken

Inhoudsopgave

Sam Janse,

De apocriefe geschriften ingeleid, 1-13.

Joep Dubbink,

Deuterocanonieke geschriften, de canon en de bijbelse theologie, 15-25. 

Leo van den Bogaard, Tobit, 27-38.

Jan Willem van Henten,

Het loflied voor Judas Makkabeüs in 1 Makkabeeën 3:3-9, 39-46.

Panc Beentjes,

De wijsheid van Salomo, 47-59

Otto Mulder,

Ben Sira en de wijsheid, 61-80.

Adri van der Wal,

In de stroom van de traditie: Jezus Sirach, 79-86.

Bob Becking,

Er waren eens drie jongelingen …: Over de functie van een Hellenistische hofvertelling in 3 Ezra, 87-96. 

Pieter Oussoren,

Buiten de vesting gelezen: Aspecten van het vertalen van de deuterocanonieke geschriften, 97-100 

Gerda Hoekveld,

De theo-politieke context van Rembrandts deuterocanonieke werk: De tekst als uitleg van zijn tijd, 101117.

Christos P. Tsekrekos,

Over tien van de canonieke boeken van de Bijbel: De plaats van de anaginoskomena in de Orthodoxe Kerk, 119-129.

Sunday, 01 January 2012 00:00

Genesis

Inhoudsopgave

Walter Hilbrands,

Het boek Genesis in recent onderzoek, 1-22. 

H. Jagersma,

De thematiek van het eerste bijbelboek, 23-33.

Izaak J. de Hulster,

God en de kosmos in Genesis 1, 35-49.

Dick Boer,

‘Uit het stof opgericht’: Notities bij de bijbelse antropologie (Genesis 2–4), 51-62.

Piet J. van Midden,

Kaïn en Abel: Enkele vrijwel onneembare hindernissen in Genesis 4:1-16, 63-73.

Ellen van Wolde,

De boog als teken van het verbond in Genesis 9, 75-83. 

Evert van den Berg,

Over aartsvaders en over hun goden, 85-96.

Jan Fokkelman,

Jakob en de geheimen van de nacht, 97-106.

Reinoud Oosting,

Taalvariatie en theologie in Genesis 37, 107-117.

Willien van Wieringen,

Van Eva naar Maria – een weg van verwantschap, 119-128.

Rinse H. Reeling Brouwer,

De geschiedenis van de vaders en de moeders in Israël als het oergeheim van de geschiedenis van de mensheid: Wat Frans Breukelman ontdekte in het ‘boek van de verwekkingen van Adam, de mens’, 129143.

Axel Rooze,

De datering van de Tenach: Een hermeneutische, exegetische of ethische discussie? Recensie van het onlangs verschenen boek van Bernd Diebner, 147-151. 

Saturday, 01 January 2011 00:00

Ezechiël

Inhoudsopgave

Piet de Vries,

Ezechiël: profeet van de naam en heerlijkheid van JHWH: Het karakter van zijn boek en een aantal centrale thema’s ervan, 1-16.

Willien C.G. van Wieringen,

De verbeelding van een profeet: Het roepingsvisioen van Ezechiël, 17-28.

Brenda Kronemeijer-Heyink,

Dat de rechtvaardige zal leven, is niet zo eenvoudig: Ezechiël en de Thora in Ezechiël 18, 29-39.

Panc C. Beentjes,

Over wie gaat de dodenklacht in Ezechiël 19? Kiezen tussen historische lezing en bijbelse intertekstualiteit, 41-51.

Konstantijn Stijkel,

Het herstellingsvisioen van Ezechiël (36:23-48:35): Een verkenning van enkele variante lezingen in de Masoretische Tekst en Papyrus 967, 53-64.

Joep Dubbink,

‘Niet omwille van jullie’: De argumentatie voor Israëls herstel in Ezechiël 36:16-38, 65-76.

Piet J. van Midden,

Meekijken met Ezechiël: Ezechiël 37:3 – een nuancering, 77-85.

Jan Mazurel,

Ezechiëls blauwdruk: Over de toedeling van het land aan de stammen van Israël (47:21-48:29), 87-94.

Dorothea M. Erbele-Küster,

Het vrouwelijke lichaam in Ezechiël, 95-100. 

Leo Mock

Ezechiël als profetenlezing in de synagoge, 101-107.

Friday, 01 January 2010 00:00

Psalmen in hun traditie

Inhoudsopgave

Piet J. van Midden,

Vijfentwintig jaar Amsterdamse Cahiers: Terugblik bij een jubileumnummer, 1-10.

Maarten J.J. Menken,

Citaten uit de Psalmen in het Nieuwe Testament, 11-32.

Adri J.O. van der Wal,

Psalmodie in Jeremia 30–31, 33-44.

Panc C. Beentjes,

Wat het boek Kronieken met Psalmen doet: Een literair-historische speurtocht, 45-58.

Jasper J. Stam,

De Opgangsliederen en Nehemia: Michael D. Goulders interpretatie van de Liederen Hammaäloth (Psalmen 120-134), 59-66. 

Mladen Popović,

De receptie van het Psalmenboek in Qumran: Psalmen en Psalmencitaten in de Dode Zeerollen, 67-82.

Martinus C. de Boer,

De Psalmen bij Paulus: LXX Psalm 142:2 in Galaten 2:16 en Romeinen 3:20, 83-94.

Adriaan Soeting,

Psalmen in de Apocalyps: De achtergrnd van de liederen in de Openbaring van Johannes, 95-108. 

Eddy van den Brink,

De verbeelding van de Psalmen, 109-122.

Piet J. van Midden,

Een prachtig drama: In gesprek met Niek Schuman over de Psalmen, 123-129.

Eveline van Staalduine–Sulman,

De besnijdenis te Gilgal in Targoem Jozua,131-144.  

Thursday, 01 January 2009 00:00

Jozua

Inhoudsopgave

Klaas Spronk,

Het boek Jozua: Het onderzoek naar het boek Jozua: een beredeneerde bibliografie, 1-10.

Adri J.O. van der Wal,

Jozua als voorbeeld: De opbouw van het boek Jozua, 11-21.

Cees G. den Hertog,

Het onderzoek naar de Griekse vertaling van Jozua, 23-32.

Willien C.G. van Wieringen,

Over tijd, ruimte, God, mens, erven en het lezen van de Schrift: Enkele vertaalbeslissingen van de SHAvertaalgroep Jozua’ toegelicht, 33-42. 

Klaas Spronk,

Jozua op herhaling: Rechters 1:1-2:10 als inleidende samenvatting, 43-49. 

Klaas Touwen,

Jozua 2: De reikwijdte van de belofte, 51-82.

Karel A. Deurloo,

‘In die tijd…’: Het liturgisch kader van de besnijdenis in het boek Jozua, 83-87. 

Marieke E.J. den Braber,

Gebouwd uit stenen: Jozua 5:13-6:26 in synchrone en diachrine analyse, 89-104.

Ed Noort,

Jozua 22: geen deel aan JHWH? Over de plaatsgebondenheid van volk en godheid in de theologische reflectie, 105-125. 

Piet van Midden,

Gilgal: Een locatie met een verhaal, 127-137.

Cees Houtman,

Een wonder zonder weerga in een bijbelboek vol geweld: Jozua 10:12-14 en zijn context in stichtelijke literatuur, 139-189.

 

Page 1 of 4

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2023. All Rights Reserved.

Search