cahier

cahier (37)

Friday, 01 January 1988 00:00

Cahier 9

Written by

Inhoudsopgave

K.A.D. Smelik,

Vertellingen in de Hebreeuwse Bijbel: De benadering van het bijbelse verhaal door Palache, Beek en diens leerlingen, 8-21.

Frans H. Polak,

Het bijbels verhaal als palimpsest: Over de rol van de diachronie in de structurele analyse, 22-34

K.A. Deurloo

Abraham, profeet (Gen.15 en 20), 35-46.

Jopie Siebert-Hommes,

Twelve women in Exodus 1 and 2: The role of the daughters and sons in the stories concerning Moses, 47-58.

H.-J. van Soest,

“Jullie broeders trekken ten strijde en jullie willen hier blijven?” Landtoewijzing voor het aangezicht van JHWH in Numeri 32, 59-76.

J. van Dorp,

De tempelrestauratie van Joas (2 Koningen 12): Het gebruik van een motief in het boek Koningen, 77-89.

A. Dicou,

Geen wijsheid meer in Edom: Jeremia 49,7 en Obadja 7-8, 90-96.

Ben Hemelsoet

De verzoeking van Jesus in de woestijn, 97-116.

Leo van den Bogaard

Vertalen van metaforen en vergelijkingen, met name in Hooglied, 117-135.

 

Thursday, 01 January 1987 00:00

Cahier 8

Written by

Inhoudsopgave

K.A.D. Smelik,

De Hebreeuwse Bijbel als historische bron, 9-22.

M.J. Mulder,

De Hebreeuwse Bijbel als historische bron: Tegenreferaat, 23-27.

H. Leene,

Deuterojesaja en de val van Babel, 28-37.

W.A.M. Beuken,

Deuterojesaja en de val van Babel: Vervolgreferaat, 40-44.

B.P.M. Hemelsoet,

De Bijbel en zijn geschiedenis, 45-52.

K.A. Deurloo,

Leven voor mens en dier: De narratieve betekenis van Genesis 1:29-30, 53-63.

J. van Dorp,

Wat is die steenhoop daar? Het graf van de man Gods in 2 Koningen 23, 64-79.

J.G. Amesz

… plotseling is Babel gevallen: Een onderzoek naar de rol van JHWH en Mardoek in teksten over de val van Babel (Jer. 50/51 en Cyrus-cylinder), 80-86.

 T. Baarda,

De namen van de kinderen van Levi: De duiding van de namen Gersjôn, Qehath, Merari en Jochebed in het Testament van Levi 11, 87-107.

Rochus Zuurmond

De misdaad van Ruben volgens Jubileeën 33:1-9, 108-116.

D. Monshouwer,

Het vierde evangelie en de joodse eredienst opnieuw bezien, 117-135.

Leo  van den Bogaard

De functioneel-equivalente vertaaltheorie slecht verdedigd of niet te verdedigen? 136-150.

 

Wednesday, 01 January 1986 00:00

Cahier 7

Written by

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman en B.P.M. Hemelsoet,

Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”: Over het grondbeginsel van bijbelvertalen, 9-22.

K.A. Deurloo en Aleida G. van Daalen

De vertaling van Genesis 4:1-16: Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel, 23-35.

K.A. Deurloo

Na de moord (Gen. 4:25,26), 36-42.

K.A.D. Smelik

De dynastieën van Omri en Jehu: De compositie van het boek Koningen (1), 43-69.

Jaap van Dorp

Wie zal Achab verleiden? Over thema en geschiedenis van 1 Koningen 22:1-38, 70-82. 

A.J.O. van der Wal

Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2, 83-90. 

Hanna Blok

Geografie bij Amos, 91-110. 

Leo van den Bogaard

Amos in de Groot Nieuws Bijbel: Functioneel-equivalent vertaald? 111-143. 

P.W. van der Horst,

Schriftgebruik bij drie vroeg joods-hellenistische historici: Demetrius, Artapanus, Eupolemus, 144-161.

Rochus Zuurmond,

De rechtvaardige zal door het geloof leven: Habakuk 2:4 bij Joden en Christenen vóór het jaar 135, 162-173. 

B.P.M. Hemelsoet

De berg van de Bergrede: Een hoogtepunt in de theologie van Mattheüs, 174-187. 

Tuesday, 01 January 1985 00:00

Cahier 6

Written by

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman en B.P.M. Hemelsoet,

Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”: Over het grondbeginsel van bijbelvertalen, 9-22.

K.A. Deurloo en Aleida G. van Daalen

De vertaling van Genesis 4:1-16: Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel, 23-35.

K.A. Deurloo

Na de moord (Gen. 4:25,26), 36-42.

K.A.D. Smelik

De dynastieën van Omri en Jehu: De compositie van het boek Koningen (1), 43-69.

Jaap van Dorp

Wie zal Achab verleiden? Over thema en geschiedenis van 1 Koningen 22:1-38, 70-82. 

A.J.O. van der Wal

Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2, 83-90. 

Hanna Blok

Geografie bij Amos, 91-110. 

Leo van den Bogaard

Amos in de Groot Nieuws Bijbel: Functioneel-equivalent vertaald? 111-143. 

P.W. van der Horst,

Schriftgebruik bij drie vroeg joods-hellenistische historici: Demetrius, Artapanus, Eupolemus, 144-161.

Rochus Zuurmond,

De rechtvaardige zal door het geloof leven: Habakuk 2:4 bij Joden en Christenen vóór het jaar 135, 162-173. 

B.P.M. Hemelsoet

De berg van de Bergrede: Een hoogtepunt in de theologie van Mattheüs, 174-187. 

Sunday, 01 January 1984 00:00

Cahier 5

Written by

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman,

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (slot): De weergave van de stam yasha‘, 9-26.

Rochus Zuurmond

Sodom: De geschiedenis van een vooroordeel, 27-40. 

K.A. Deurloo

Omdat ge gehoord hebt naar mijn stem (Gen. 22), 41-60.

K.A.D. Smelik

“Een vuur gaat uit naar Chesbon”: Een onderzoek naar Numeri 20:14-21; 21:10-35 en parallelplaatsen, 61-109.

Jaap van Dorp,

Het ezelinneverhaal in Numeri 22-24, 110-117.

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”: 5. Samenhangen binnen de verhalen I Kon. 17 – II Kon. 13, 118-134. 

Stephan de Jong,

Hizkia en Zedekia: Over de verhouding van 2 Kon. 18:17-19:37 / Jes. 36-37 tot Jer. 37:1-10, 135-146.

P.C. Beentjes,

De stammen van Israël herstellen: Het portret van Elia bij Jesus Sirach, 147-155.

Dirk Monshouwer

Uitverkoren ballingen – 1 Petrus 1:1v., 156-164. 

Menachem Bolle,

Torah, Neviim, Ketuvim ‘im Perus: “Da‘at Miqra” (Hebreeuwse bijbel met commentaar “Da’at Miqra”) onder redactie van A. Mirsky, e.a. Jeruzalem, Mosad Ha-Rav-Kook, 1970vv., 165-170.

F.J. Hoogewoud

Publicaties van prof. dr. M.A. Beek 1974-1984, 171-178.

Saturday, 01 January 1983 00:00

Cahier 4

Written by

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman,

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (vervolg): De weergave van de stam yasha‘, 8-25.  

K.A.D. Smelik,

De intocht van de ark in Jeruzalem, 26-36. 

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch als het grote dat Elia gedaan heeft: 4. Elisa en de Sunamitische en de zalving van Jehu. Samenhangen binnen de Elia-Elisa verhalen, 37-48.

H. Leene,

חור en העומשׁ in Jesaja 37,7: Een kwestie van verhaalhorizon, 49-62. 

Dirk Monshouwer,

Jesaja als evangelisch beginsel, 63-73. 

B.P.M. Hemelsoet,

Moest de Christus dit niet lijden, 74-82. 

Rochus Zuurmond,

De ethiek van de Bergrede, 83-96. 

Albert van der Heide,

“Een van zijn ribben”: Vorm en functie van de middeleeuwse joodse Bijbelexegese, 97-131. 

Friday, 01 January 1982 00:00

Cahier 3

Written by

Inhoudopgave

F.H. Breukelman,

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling: De “entmythologisierende” weergave van de begrippen “benauwen” en “bevrijden”, 8-37. 

André Chouraqui,

Traduire la Bible, 38-48. 

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch als het grote dat Elia gedaan heeft”: 3. “Elisa en de Sunamitische” in II Koningen 8: 7- 15, 49-61. 

K.A. Deurloo,

De koning hoort naar de Tora (II Kon. 22 en 23), 62-70. 

Jonathan Magonet,

Isaiah 2:1-4:6: Some poetic structures and tactics, 71-85. 

Ben Hemelsoet,

Jesus en Jerusalem: Niet gescheiden, niet gedeeld, 86-98. 

H. Rooze,

“Opdat onthuld worden de overleggingen uit de harten van velen”: (over Luc 2,35b in de kontekst van het gehele evangelie naar Lucas), 99-106. 

Rochus Zuurmond,

Het oordeel over Kain in de oud-joodse traditie, 107-116. 

Albert van der Heide,

PaRDeS: Over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuws joodse exegese, 117-165. 

Thursday, 01 January 1981 00:00

Cahier 2

Written by

Inhoudsopgave

Everett Fox,

A Buber-Rosenzweig Bible in English, 8-22. 

K.A. Deurloo,

Bubers laatste correcties, 23-25. 

W. van der Spek,

De zonen van Noach: Een exegese van Genesis 9:18-28, 26-34. 

K.A. Deurloo,

De naam en de namen (Gen. 32:23-33), 35-39. 

Aleida G. van Daalen,

‘Vertel mij toch als het grote dat Elia gedaan heeft’: De compositie van de verhalen over Elisa en de Sunamitische, en hun samenhang. 2. De opbouw van II Koningen 4:12-17 en 25-28 en hun onderlinge samenhang, 41-49. 

K.A.D. Smelik,

“Zeg toch tot Hizkia:: Een voorbeeld van profetische geschiedschrijving, 50-67. 

Martin Kessler,

From Drought to Exile: Jeremiah 14:1-15:4, 68-85. 

Ben Hemelsoet,

De goede wijn ten laatste: Een wijze van lezen van Joh. 2:1-12, 86-93.

R. Zuurmond,

Geen plaats in de herberg: Tekstgeschiedenis en exegese van Lucas 2:7b, 94-130. 

Tuesday, 01 January 1980 00:00

Cahier 1

Written by

Inhoudopgave

F.H. Breukelman,

Het verhaal over de zonen Gods die zich de dochters des mensen tot vrouw namen, 9-21. 

K.A. Deurloo,

Het graf van Sara, 22-32. 

M.A Beek,

Jozua, de Redder, 33-41. 

K.A.D. Smelik,

De ark in het Filistijnse land, 42-50. 

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”: Onderzoek naar de compositie van II Kon 8:1-6 en 4:8-37, 51-61. 

G.H. Cohen,

The names in the Book of Ruth, 62-75. 

C.J. den Heyer,

Marcus 1,1-15 – De proloog van het Markus-evangelie, 76-84. 

Ben Hemelsoet,

“Gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren”: Rondom Lucas 14,1-6, 85-95. 

Rochus Zuurmond,

Algemene openbaring bij Paulus? Een poging tot theologische exegese van Romeinen 1:18-21, 96-101. 

F.J. Hoogewoud,

Stap voor stap: Een kroniek bij ‘ Een vertaling om voor te lezen’ (NBG/KBS), 102-115. 

Maria de Groot ,

Twintig stellingen, 116-121. 

Page 3 of 3

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2024. All Rights Reserved.

Search