De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie (ACEBT) is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

Inmiddels is in de 8 voorgaande Cahiers een uitgebreide verzameling aan exegetisch materiaal beschikbaar gekomen, die door velen met vrucht geraadpleegd kan worden. Ook dit Cahier bevat weer een negental bijdragen, waarvan er 5 een oudtestamentisch karakter en 1 een nieuwtestamentisch karakter hebben, terwijl 3 andere bijdragen zich bezig houden met aard en karakter van bijbelse teksten, gezien vanuit hun specifieke genre (verhalende stof, poëtische stof, enzovoort).

Medewerkenden aan dit Cahier zijn: L. van den Bogaard, K.A. Deurloo, A. Dicou, J. van Dorp, B.P.M. Hemelsoet, F.H. Polak, K.A.D. Smelik, J. Siebert-Hommes en H.J. van Soest.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 9
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 9
Druk: 1
Pagina’s: 144
Uitgever: Kok
Jaar: 1988

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0785-1

Inhoud

Woord vooraf 6–7

Vertellingen in de Hebreeuwse Bijbel; De benadering van het bijbelse verhaal door Palache, Beek en diens leerlingen 8–21
K.A.D. Smelik

Het bijbelverhaal als palimpsest: Over de rol van de diachronie in de structurele analyse 22–34
F.H. Polak

Abraham, profeet (Gen. 15 en 20) 35–46
K.A. Deurloo

Twelve women in Exodus 1 and 2; The role of daughters and sons in the stories concerning Moses 47–58
J.C. Siebert-Hommes

“Jullie broeders trekken ten strijde en jullie willen hier blijven?”; Landtoewijzing voor het aangezicht van JHWH in Numeri 32 59–76
H.J. van Soest

De tempelrestauratie van Joas (2 Koningen 12); Het gebruik van een motief in het boek Koningen 77–89
J. van Dorp

Geen wijsheid meer in Edom; Jeremia 49,7 en Obadja 7-8 90–96
A. Dicou

De verzoeking van Jezus in de woestijn 97–116
B.P.M. Hemelsoet

Vertalen van metaforen en vergelijkingen, met name in Hooglied 117–135
L.W.F.P. van den Bogaard

Summaries 136–142 (opent in nieuw venster)

Personalia auteurs 143–144