De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

De serie verheugt zich niet alleen in een groeiende belangstelling bij de lezerskring; ook de kring van medewerkers reikt inmiddels verder dan de ‘Amsterdamse School’.

Van de bijdragen in dit achtste Cahier hebben er 7 betrekking op oudtestamentische onderwerpen (resp. Genesis, Koningen, Jesaja, Jeremia), 2 op apocriefe geschriften (Testament van Levi en Jubileeën), en drie over verspreide onderwerpen (liturgie, historiciteit en vertalingen).

Aan dit Cahier werd meegewerkt door de theologen: J.G. Amesz, T. Baarda, L.W.F.P. van den Boogaard, K.A. Deuroo, J. van Dorp, B.P.M. Hemelsoet, H. Leene, D. Monshouwer, M.J. Mulder, K.A.D. Smelik en R. Zuurmond. Opnieuw een zeer gevarieerde en boeiende selectie van exegetisch materiaal!

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 8
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 8
Druk: 1
Pagina’s: 160
Uitgever: Kok
Jaar: 1987

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0869-6

Inhoud

Woord vooraf 7–8

De Hebreeuwse Bijbel als historische bron 9–22
K.A.D. Smelik

De Hebreeuwse Bijbel als historische bron / tegenreferaat 23–27
M.J. Mulder

Deuterojesaja en de val van Babel 28–39
H. Leene

Deuterojesaja en de val van Babel / vervolgreferaat 40–44
W.A.M. Beuken

De Bijbel en zijn geschiedenis 45–52
B.P.M. Hemelsoet

Leven voor mens en dier; De narratieve betekenis van Gen. 1:29,30 53–63
K.A. Deurloo

Wat is die steenhoop daar? Het graf van de man Gods in 2 Koningen 23 64–79
J. van Dorp

… plotseling is Babel gevallen; Een onderzoek naar de rol van JHWH en Mardoek in teksten over de val van Babel (Jer. 50/51 en Cyrus-Cylinder) 80–86
J.G. Amesz

De namen van de kinderen van Levi; De duiding van de namen van Gersjôn, Qehath, Merari en Jochebed in het Testament van Levi 11 87–107
T. Baarda

De misdaad van Ruben volgens Jubileeën 33:1-9 108–116
R. Zuurmond

Het vierde evangelie en de joodse eredienst opnieuw bezien 117–135
D. Monshouwer

De functioneel-equivalente vertaaltheorie slecht verdedigd of niet te verdedigen? 136–150
L.W.F.P. van den Bogaard 

Summaries 151–158 (opent in nieuw venster)

Personalia van de auteurs 159–160