De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

In dit zevende Cahier ligt het accent van de bijdragen ditmaal op het Oude Testament (8 van de 12 bijdragen zijn daaraan gewijd). Verder is er één bijdragen over een nieuwtestamentisch onderwerp en zijn de overige gewijd aan de na-bijbelse exegese.

De kring van medewerkers is verder uitgebreid. De serie mag zich inmiddels in een groeiende belangstelling verheugen.

De redactie van deze serie berust bij: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik en R. Zuurmond.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 7
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 7
Druk: 1
Pagina’s: 147
Uitgever: Kok
Jaar: 1986

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0862-9

Inhoud

Woord vooraf 7–8

“In den beginne” en “de adem Gods” (Genesis 1:1,2) 9–24
K.A. Deurloo & R. Zuurmond

Naar Gods gelijkenis, manlijk en vrouwelijk (Gen. 5:23; 1:27) 25–34
K.A. Deurloo

De relatie tussen Genesis 2-4 en het boek Ezechiël 35–45
T. Meijknecht

“Mens en dier bevrijdt Gij”; Opbouw en functie van Genesis 7:7-16a in het geheel van het vloedverhaal 46–54
J. Dubbink

“Is tegen de rivieren uw toorn ontbrand?”; Het principe van profetische mythologie in Exodus 15, Jesaja 51 en Habakkuk 3 55–69
J. Wagenaar

Opstand tegen Atalja (2 Koningen 11) 70–82
J. van Dorp

“De Heer onze Gerechtigheid”; De doorwerking van Jeremia 23:5-6 en 33:14-16 83–95
B.P.M. Hemelsoet

De structuur van Psalm 23 96–100
R. Oost

De aanwijzende voornaamwoorden in Romeinen 9:6 en 8; Over de ‘Semitische’ achtergrond van Romeinen 9:6-9 101–113
T. Baarda

De literaire structuur van het ostracon uit Javne Jam 114–122
K.A.D. Smelik

Wat betekent het Hebreeuwse woord raqqáh? 123–129
M. Rozelaar

Over allegorische en typologische exegese 130–137
R. Zuurmond 

Summaries 138–145 (opent in nieuw venster)

Personalia van de auteurs 146–147